Rejestracja użytkownika
Szczegółowe dane
Cena udziału (1 osoba): 1699 PLN (netto)
Opis działalności

 Znaków pozostało

 Znaków pozostało

 Znaków pozostało
Oświadczamy, ze jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.
Mam świadomość, że każda z ww. zgód może być w każdym czasie odwołana, a dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
UWAGA:
Oświadczam, że jako osoba zgłaszająca udział przedstawicieli swojej firmy w konferencji, pozyskałem ich dane w sposób legalny a osoby te wyraziły zgodę na przekazanie ich danych w celu rejestracji na konferencję, oraz dysponuję dowodami wyrażenia przez wskazane osoby stosownych zgód.
Anuluj